Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Przyjdź królestwo Twoje!

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu „Król” dopełnienie „Wszechświata”.

Klikając na ten link, możesz pobrać pełny tekst encykliki Piusa XI Quas primas z 11.12.1925 r. o ustanowieniu święta Chrystusa Króla. Plik ma format PDF (rozmiar: 107 KB).

Poniżej natomiast więcej artykułów o teologii i przeżywaniu uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata:
Więcej informacji:
Kliknij tutaj – książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj – książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj – płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj – strona w Internecie

Dokumenty i nauczanie papieskie

Konferencja Episkopatu Polski
List o królowaniu Jezusa Chrystusa
na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata A.D. 2012
Benedykt XVI
Gdy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich”
Anioł Pański, 25 listopada 2012 r.
Benedykt XVI
Jezus przyjmuje z „tronu” krzyża każdego człowieka
Anioł Pański, 21 listopada 2010 r.
Benedykt XVI
Królestwo Jezusa przechodzi przez krzyż i jest uniwersalne
Homilia w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2009 r.
Benedykt XVI
Król miłości, sprawiedliwości i pokoju
Anioł Pański, 26 listopada 2006 r.
Benedykt XVI
Chrystus – Alfa i Omega
Anioł Pański, 20 listopada 2005 r.
Benedykt XVI
Chrystus Głową Ciała – Kościoła i władcą wszechświata
Audiencja generalna, 14 stycznia 2009 r.
Jan Paweł II
Nasz Król
Anioł Pański, 23 listopada 2003 r.
abp Damian Zimoń
Królestwo pośród nas
bp Jan Bernard Szlaga
Władza to służba

Chrystus-Król

KAI
Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla
ks. Dariusz Kwiatkowski
Uroczystość Chrystusa Króla
wiara.pl
Chrystus Królem, Chrystus Panem
ks. Wojciech Misztal
Chrystus Król i wszyscy
Andrzej Miszk
Zła nowina dla bezbożnych: będzie Sąd!
ks. Jarosław Krzewicki
O modlitwie pytań do Chrystusa Króla
ks. Tomasz Czechowski
Królowi wieków cześć i chwała!
Marta Anna Dacko
Wódz, Król i Władca
ks. Adam Galek
Smak Bożego Królestwa
ks. Artur Malina
Królestwo Boże, czyli…
Ewa Porada
Władca czy sługa?
ks. Grzegorz Strzelczyk
Jezus-Sługa, czyli rzecz o królowaniu
Stanisław Łucarz SJ
Jezus Chrystus Król
ks. Wacław Depo
Chrystus zawsze aktualny
ks. Roman Kempny
Czy w Kościele jest miejsce dla Króla?
ks. Ireneusz Skubiś
Konstytucja Królestwa Chrystusa
Andrzej Ogniewski
„Królestwo moje nie jest z tego świata”
ks. Bogusław Nadolski TChr
Ku pełni Chrystusa Króla
ks. Waldemar Karasiński
Należymy do Królestwa Chrystusa
Anna Wenc
Król Wszechświata
ks. Andrzej Supłat
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Jan Uryga
Chrystus naszym Królem
Maria Szczęsna
Wyobrażenia Chrystusa Króla
Adam Pietrzak
Przyjdź Królestwo Twoje!
Litania do Chrystusa Króla Marek Chojnacki, ks. Józef Morawa, Andrzej Napiórkowski
Królestwo Boże a Kościół

Nauka o Królestwie Bożym zajmuje centralne miejsce w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Różni się ono od jakiegokolwiek innego, ziemskiego królestwa. Można je określić jako nie „z tego świata”. Uprzywilejowaną grupą, której „dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego”, byli początkowo uczniowie Jezusa i to w różnym stopniu. Relacja pomiędzy królestwem Bożym a Kościołem stanowi centralny punkt eklezjologii biblijnej. Czy królestwo Boże jest rzeczywistością wyłącznie przyszłą i eschatologiczną, czy też rozpoczęło się już z Jezusem i w Kościele, a także w nim się realizuje?ks. Robert Mader
Niech żyje Chrystus wśród nas, Król nasz i Pan

Jezus jest Królem w najpiękniejszym słowa znaczeniu, bez żadnego ograniczenia. Jego wyłącznie powinniśmy szanować.s. Celina Jadwiga Cyman
Jezus Chrystus, Król Miłości
a zagrożenie wiary osoby ludzkiej

Książka stara się odpowiedzieć na pytania wiernych dotyczące oddania się Sercu Jezusa i intronizacji, które często są ze sobą utożsamiane. Jest ona szczególnie cenna w obecnym czasie, kiedy wiele środowisk podejmuje działania zmierzające do usunięcia wiary z przestrzeni publicznej i ośmieszenia wartości chrześcijańskich.kard. Christoph Schönborn OP
Jezus jako Chrystus
Katechezy wiedeńskie

Dominikanin, kardynał, arcybiskup Wiednia, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej od lat głosi katechezy w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana. Głównym ich tematem jest wiara: Jak się rodzi? Gdzie leżą jej źródła? Czy potęga i miłosierdzie Boże nie stoją ze sobą w sprzeczności?Pascal Ide
Chrystus daje wszystko
Teologia miłości Benedykta XVI

Autor zaprasza czytelników do bliższego zapoznania się z myślą Benedykta XVI. To ciekawa lektura zarówno zainteresowanych współczesną myślą teologiczną, jak i wszystkich tych, dla których słowa Ewangelii „Bóg jest miłością” są życiowym drogowskazem.Peter Seewald
Jezus Chrystus. Biografia

Autor zaprasza do lektury chyba najbardziej oryginalnej, zaskakującej, odważnej, a jednocześnie autentycznej i rzetelnej biografii Jezusa Chrystusa. Co fascynuje ludzi do dziś w Jezusie Chrystusie? Czy dysponujemy prawdziwym obrazem Nazarejczyka? Co wiemy o Nim dzisiaj? Jak należy czytać teksty biblijne, aby odszyfrować ukryty w nich kod?ks. Janusz Królikowski
Aby królował Chrystus!
Teologia i kult Chrystusa Króla i Jego Najświętszego Serca

Tajemnica Najświętszego Serca Jezusa jest szczególną szkołą duchową. Niezliczone zastępy świętych uczyły się w niej odpowiadać żarliwą miłością na Bożą Miłość. W ten nurt duchowości chrześcijańskiej wpisuje się przesłanie duchowe służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, która kult Najświętszego Serca i Jego intronizację widziała jako drogę do utrwalania królowania Chrystusa w sercach ludzkich i w świecie.

Źródło: brewiarz.pl