2. Trójca Święta źródłem i wzorem dla Kościoła.

Trójca Święta źródłem i wzorem dla Kościoła
„W ten sposób cały Kościół ukazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca
i Syna i Ducha Świętego”.
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 4.

Pewnie wielu z nas widziało już reprodukcję ikony Trójca Święta, napisanej przez
Andrieja Rublowa. Przedstawia ona trzy postacie siedzące w okręgu, wokół kielicha
stojącego na stole. Osoby te przypominają aniołów, których skrzydła łączą się ze sobą.
Jeśli przyjrzymy się każdemu z nich, dostrzegamy, że ma ona swoje indywidualne
rysy i atrybuty. Za postaciami widzimy symbol drzewa (dębu) oraz fragment budowli.
Interpretacja tej ikony niesie z sobą głęboki sens teologiczny, spróbujmy odnieść się
tylko do wybranych jego elementów.

Bóg wchodzi w historię człowieka. Dąb umieszczony na ikonie odnosi się do
starotestamentalnego wydarzenia odwiedzin Trzech Aniołów u Abrahama pod
dębami Mamre (Rdz 18, 1-15). Zapoznając się z historią Abrahama, widzimy, że Bóg
jest kochającym Ojcem, który pozostaje blisko człowieka, dostrzega trudności,
z jakimi się zmagamy i przychodzi, żeby temu zaradzić. Historia Patriarchy jest
świadectwem tego, że Bóg prowadzi nas czasami zaskakującymi drogami, ale zawsze
są to drogi miłości i naszego rozwoju.

Bóg ofiaruje się za nas. Kielich stojący na stole, pośrodku postaci przedstawionych na
ikonie, jest symbolem Eucharystii, podczas której uobecnia się ofiara Chrystusa na
krzyżu. Jezus umierając za nas i zmartwychwstając, daje nam nowe życie, życie
w miłości.

Bóg jest obecny w Kościele. Budynek, który widzimy po lewej stronie ikony, to symbol
Kościoła, w którym nieustannie jest obecny i działa Duch Święty. Bóg powołał Kościół,
bo chce towarzyszyć nam w drodze, umacniać nas swoim Słowem, łaską
sakramentów. Powołał wspólnotę Kościoła, bo „podobało się (…) Bogu uświęcać
i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz
ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył” (Sobór
Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 9).
Trójca Święta jest dla nas inspiracją do tego, aby Boga coraz lepiej poznawać, coraz
mocniej kochać i coraz doskonalej Mu służyć, aby w ten sposób Kościół uobecniał się
w świecie.

ZADANIE
– Znajdźcie w Internecie ikonę Andrieja Rublowa, Trójca Święta, a następnie
zapoznajcie się z interpretacją tejże ikony i jej symboliką. Dajcie sobie chwilę na
przyjrzenie się tej ikonie, a następnie podzielcie się skojarzeniami, emocjami,
jakie budzi w każdym z Was.
– Przeczytajcie historię spotkania Abrahama pod dębami Mamre (Rdz 18, 1-15).